TR
EN

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan işbu aydınlatma bildirimi, aşağıda şirket unvanı yer alan şirketimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma bildirimidir.

Şirketimiz;

İnpak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İnpak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar çerçevesinde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya azami özen göstermekteyiz. Bu nedenle işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerinizi işlememiz ve siz değerli misafir ve ziyaretçilerimizin KVKK kanunu çerçevesinde 6698 sayılı Kanun ve GDPR düzenlemesinden doğan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, satış temsilcileri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmeniz amacıyla kişisel verileriniz, hizmet almaya başladığınız tarihte oluşturularak veya ticari faaliyetlerimiz devam ettiği sürece güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/şubelerimizin yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb. ) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, İş ortaklarımız/müşterilerimiz/tedarikçilerimiz/Şubelerimiz (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb. ) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla belirlenen yasal çerçeve doğrultusunda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ve bu bağlamda, Şirketimizin sözleşmesel ve yasal sorumluluklarını tam ve doğru bir şekilde yerine getirmek için kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilmektedir. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz, PDPA Yasası’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları PDPA Yasası’nın 11. Maddesinde Listelenmiştir Kişisel veri sahipleri olarak, bu Açıklama Metni’nde belirtilen yöntemlerle şirketimize haklarınızla ilgili taleplerinizi ilettiğinizde, şirketimiz talebi en geç otuz gün içinde, talebin doğasına bağlı olarak ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından bir ücret belirlenmişse, şirketimiz tarafından belirlenen tarifeye göre ücret alınacaktır. Bu bağlamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinin işlenmiş olması halinde, bu konuda bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin ülke içinde veya dışında hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
  • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemi bildirme talep etme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, PDPA Yasası ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olsa bile, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemi bildirme talep etme,
  • Yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla işlenen verilerin analiz edilerek kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunsuz kişisel veri işlenmesi nedeniyle zarar görmesi halinde zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. PDPA Yasası’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin talebinizi şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Veri Koruma Kurulu henüz bu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuzu PDPA Yasası’na uygun olarak yazılı olarak şirketimize iletmelisiniz. Bu bağlamda, PDPA Yasası’nın 11. Maddesi kapsamında talebinizi şirketimize yazılı olarak ileteceğiniz kanallar ve prosedürler aşağıda açıklanmıştır. Yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanmak için, sizi tanımlamak için gerekli bilgiler ve PDPA Yasası’nın 11. Maddesi
  • İsteğinizi içeren açıklamalarınızı içeren bir mektupla imzalanmış bir mektup. Inpak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İkitelli O.S.B. Biksan Sanayi Sitesi B.1 Blok No: 33 Başakşehir / İSTANBUL

Kimliğinizi belirleyen belgeleri kişisel olarak yukarıdaki adrese gönderebilir, şirketimizde şahsen başvurarak talep formumuzu doldurabilir, noter aracılığıyla veya PDPA Yasası’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. veya ilgili başvuruyu güvenli elektronik imza ile inpakmakina@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili tüm başvurularınızı, https://www.inpakmakina.com/pdpa-application-form/ adresinden erişebileceğiniz PDPA başvuru formu ile belirtilen kanallar aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, web sitemizdeki https://www.inpakmakina.com/pdpa-policy/ adresinden erişebileceğiniz PDPA politikamızı inceleyebilirsiniz.